Informatie aanvraag

Middels dit formulier kunt uw wensen kenbaar maken. Omdat de beschikbaarheid van de plaatsen per dag kan varieëren is het niet mogelijk om via dit formulier direct te boeken. Dit kan wel telefonisch

Indien u uw voorkeur voor een plaats en/of periode kenbaar maakt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

TIP

Als u onderstaand formulier invult kunnen wij u desgewenst een folder toesturen . Maar om het milieu te sparen en onnodig papier te verbruiken en te versturen, kunt u de folder via nevenstaande link ook downloaden, dan heeft u onze brochure direct in huis. download brochure

Naam:
Voorletters:

Adres:

Postcode / plaats:  / 
Geslacht Man Vrouw
Geboortedatum
Telefoon
email:
  stuur mij uw folder
Mededeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Verklaring
Camping van Rossum's Troost, gevestigd aan Oude Wanroijseweg 24 5454 NA Sint Hubert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.rossumstroost.nl  Oude Wanroijseweg 24 5454 NA Sint Hubert +31 485 470193
Marie-Christine van Rossum is de Functionaris Gegevensbescherming van Camping van Rossum's Troost zij is te bereiken via mc@rossumstroost.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Camping van Rossum's Troost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht / Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mc@rossumstroost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Camping van Rossum's Troost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Camping van Rossum's Troost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en voor het nachtregister.
Geautomatiseerde besluitvorming
Camping van Rossum's Troost neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Camping van Rossum's Troost) tussen zit. Camping van Rossum's Troost gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Microsoft Office en Tommy boekingssoftware voor schriftelijke communicatie en facturatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camping van Rossum's Troost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: gedurende de overeenkomst tot en met de wettelijk verplichte bewaartermijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Camping van Rossum's Troost verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camping van Rossum's Troost gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping van Rossum's Troost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mc@rossumstroost.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Camping van Rossum's Troost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Camping van Rossum's Troost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mc@rossumstroost.nl